Allmänna villkor - Företag - Gigapay
Continue to the English version. 🇺🇸 ×

Allmänna villkor – Företag

Detta avtal, Gigapays Integritetspolicy samt övriga policys som finns tillgängliga på vår webbplats innehåller de villkor enligt vilka Gigapay erbjuder dig tillgång till Gigapays webbplatser, tjänster, applikationer och verktyg (”Tjänsten”).

Alla policys inklusive Gigapays Integritetspolicy utgör en del av detta Användaravtal (“Användaravtalen” eller “Villkoren”). Genom att använda Tjänsterna godkänner du detta Användaravtal. Du ingår avtal med Gigapay Sweden AB (organisationsnummer 559070-3616), Box 3181, 103 63 Stockholm (”Gigapay” respektive ”vi”).

Omfattning

Syftet med angivna Villkor är att Gigapays administrativa stödtjänst ska användas för att underlätta anlitandet av en självständig juridisk person (”Utföraren”) som åtar sig uppdrag för externa uppdragsgivare (”Uppdragsgivaren”). Om du är en fysisk person omfattas du istället av Gigapays Användaravtal för egenanställda.

Din åtkomst till och användning av Tjänsterna är av att du accepterar och efterlever Användaravtalet (“Villkoren”). För att kunna acceptera avtalen så måste du vara samt du bekräftar du att du har rätt att teckna avtal för den juridiska person du företräder. Du kan komma att hållas personligt ansvarig och återbetalningsskyldig för eventuell skada som kan uppstå till följda av att du inte har sådan behörighet. Dessa Villkor gäller för alla Besökare, Användare och andra som har åtkomst till eller använder Tjänsterna och/eller någon annan tjänst som förmedlas genom Tjänsterna. Genom att besöka eller använda Tjänsterna godkänner du att du är bunden av Villkoren.

Tjänsten

Gigapay tillhandahåller ett administrativt understöd för att hantera fakturering och betalning av vederlag med mera. Detta gör att både Utföraren samt Uppdragsgivaren kan minimera sin administration. Gigapay strävar efter att förenkla samarbetet mellan parterna i den nya så kallade gig-ekonomin. 

Efter att Utföraren registrerat sig hos Gigapay är det Utföraren själv som fullt ut ansvarar för att anskaffa och utföra uppdrag som genererar intäkter och förbinder sig i förhållande till Gigapay att hålla Gigapay skadeslöst avseende alla former av ersättningsanspråk som Uppdragsgivaren kan komma att rikta mot Gigapay, även om det är Gigapay som är formell avtalspart med Uppdragsgivaren.

Användning av Gigapay

För att använda Gigapay måste Utföraren ha ett företag registrerat i Sverige, ett svenskt bankkonto samt är registrerad för moms och f-skatt. Det är inte tillåtet att agera åt någon annan och t.ex. därigenom erhålla vederlag för någon annans fysisk eller juridisk persons arbete.  

Vederlaget är helt provisionsbaserat och bygger på att Uppdragsgivaren erlägger betalning. Följande villkor avseende uppdraget gäller:

  • Uppdraget anskaffas och utförs av Utföraren och faktureras av Gigapay till Uppdragsgivaren. Efter att Gigapay har erhållit betalning från Uppdragsgivaren kommer Gigapay att utföra så kallad självfakturering. Detta innebär att Gigapay, som köpare av tjänsten, skapar en faktura vägnar av Utföraren.
  • Utföraren accepterar att Gigapay för dennes räkning kan skapa en faktura åt Utföraren. Det åligger Utföraren att kontrollera att fakturan är korrekt och att godkänna den för utbetalning. Efter att denne godkänt fakturan kommer Gigapay att betala ut pengar till det konto som Utföraren angivit. 
  • Utföraren är accepterar att uppdraget som faktureras via Gigapay innebär att Gigapay utgör den formella motparten till Utföraren, och att det föreligger ett uppdragsavtal mellan Gigapay och Utföraren. Genom användandet av tjänsten har Utföraren och Uppdragsgivaren har emellertid ett ömsesidigt ansvar gentemot varandra, och ska hålla Gigapay utom skadeståndsansvar inom ramen för detta avtal för sådana omständigheter som inte omfattas inom ramen för den tjänst som Gigapay utför.
  • Vid varje enskilt uppdrag uppstår ett nytt uppdragsförhållande mellan Uppdragsgivaren och Gigapay samt mellan Gigapay och Uppdragstagaren. Uppdragen upphör att gälla utan föregående uppsägning i samband med den sista aktuella dagen.
  • Det åligger Uppdragsgivaren och Utföraren att närmare bestämma vilka uppgifter eller uppdrag som ska utföras.
  • Gigapay betalar ut kompensationen för uppdraget till Utföraren efter att den fulla kompensationen mottagits från Uppdragsgivaren. I vissa fall kan utbetalning ske i förtid, till exempel om Gigapay har avtalat om detta med Uppdragsgivaren.
  • Gigapay fakturerar det totala belopp som angivits i fakturera med undantag för eventuella avgifter eller skatter förknippade med genomförandet av tjänsten. 
  • Övriga kostnader som Utföraren har haft för att förvärva eller intäkterna kan inte vidarefaktureras till Uppdragsgivaren och ersätts ej av Gigapay.
  • Utföraren och Uppdragsgivaren måste själv se till att hantera det administrativa sysslor knutna till tjänsten, till exempel redovisning samt deklarering och betalning skatter.
  • I de fall då företrädare för Utföraren tidigare har använt Gigapay som privatperson så ersätter dessa Villkor, de användarvillkor avseende privatpersoner som tidigare ingåtts. I dessa fall friskriver sig Gigapay från arbetsgivaransvar för allt som avser utbetalningar till Utföraren. Detta innebär att Utföraren själv är skyldig att hantera betalning och deklaration av eventuella skatter som uppstår till följd av nyttjande av Tjänsten. 

Användningen av Gigapay måste göras på schyssta villkor mellan Utföraren och Uppdragsgivaren. Det är inte tillåtet att utföra illegala eller farliga arbetsuppgifter som kan leda till personskada. Utföraren och Uppdragsgivaren ansvarar för att en god arbetsmiljö upprätthålls och att lagar och regelverk efterföljs. Gigapay reserverar sig rätten att, baserat på de omständigheter som föreligger, själv bestämma huruvida de vill arbeta med enskilda företag eller ej.

Försäkringar

Det åligger Utföraren och Uppdragsgivaren att ha nödvändiga försäkringar för att uppdraget ska kunna utföras säkert.

Ansvar

Gigapays ansvar som mellanhand är begränsat till oaktsamhet avseende administrativa uppgifter och frånsäger sig allt ansvar för direkt och indirekt skada oavsett slag, som uppstår till följd av och/eller i samband med Utförarens uppdrag hos Uppdragsgivaren. I samband med att fakturan betalats anses leveransen vara utförd och fakturerat uppdrag godkänt.   

Som Utförare ansvara du för att det uppdrag du utför, att du utför det på ett fackmannamässigt sätt samt att du följer de instruktioner du får av Uppdragsgivaren. Eventuella reklamationer och anmärkningar ska hanteras mellan Utföraren och Uppdragsgivaren och eventuella brister och fel i leveransen ska regleras mellan dessa.

Uppdragsgivaren är ansvarig för leda eller instruera Utföraren om uppdraget samt hur det ska utföras, som om Utföraren vore dennes direkta underleverantör. Uppdragsgivaren är ansvarig för förlust och skada som Utföraren kan orsaka kund eller tredje man inom ramen för Utförarens uppdrag hos kunden. Det står Uppdragsgivaren och Utföraren fritt att avtala om hur sådan skada ska regleras mellan bägge parter, under förutsättning att Gigapay hålls utom ansvar.

Gigapay ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Indirekt skada kan t.ex. vara utebliven vinst, förlust, eller annan följdskada, inklusive kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller förlust av information. Skulle skadeståndsansvar emellertid uppstå för Gigapay är Gigapays ansvar begränsat till 0,5 prisbasbelopp.

Gigapay avser att hålla Tjänsten tillgänglig alla dagar om året, men förbehåller oss rätten att vid uppdateringar och/eller underhåll stänga ned Tjänsten eller delar av Tjänsten. Vi ansvarar inte för eventuella störningar i tillgängligheten av Tjänsten som kan förekomma på grund av exempelvis bristfällig internetuppkoppling, störningar hos webbhotellet, vid underhåll av Tjänsten eller störningar hos underleverantörer hos underleverantörer som bank- och identifieringstjänster.

Vid misstanke om brott mot avtalet, bedrägeri eller någon annan form av lagbrott, förbehåller sig Gigapay rätten att stänga av Utföraren och/eller Uppdragsgivaren samt neka utbetalningen av en eventuell ersättning.

Immateriella rättigheter

Gigapay förbehåller sig rätten till samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter till Tjänsten, inkluderat men ej begränsat till process, metod, programvara och design. Utföraren och Uppdragsgivaren erhåller inga immateriella rättigheter till tjänsten eller något annat material som skapas i den. Det är således förbjudet att utan skriftligt samtycke göra kopior, oavsett med vilken teknik det sker, av hela eller delar av innehållet i Tjänsten. Utan sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av innehållet i Tjänsten tillgängligt för allmänheten genom användning av internet eller på annat sätt.

Det står Uppdragsgivaren och Utföraren att fritt avtala om de immateriella rättigheter som uppstår till följd av utförande av uppdraget, förutsatt att detta inte har en inverkan på Gigapays immateriella rättigheter.

Vid länkning till Tjänsten ska den alltid öppnas i ett nytt fönster, det är inte tillåtet att länka till Tjänsten på ett sådant sätt att Tjänstens innehåll riskerar att förvanskas eller missförstås.

Personuppgifter

Gigapay är, så länge ingenting annat anges, personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter i enlighet med datalagringsdirektivet (EU) 2016/679, och är därmed ansvarigt för behandlingen av de personuppgifter som du för förser oss med och som vi samlar in. Sådana personuppgifter kan vara, men är inte begränsade till, namn adress, telefonnummer, personnummer och/eller samordningsnummer, ID-handlingar, bankkonto- och kortuppgifter, e-postadress och IP-adress.

En detaljerad beskrivning av vilka personuppgifter samt hur dessa hanteras finns i vår Integritetspolicy.

Gigapay reserverar sig rätten att dela med sig av lagrad information om aktivitet, utbetalningar, den juridiska personen samt dess företrädare på begäran av myndigheter och domstol.

Ändring och upphörande av tjänsterna

Vi förbehåller oss rätten att närsomhelst ändra, avbryta och/eller avsluta funktioner i Tjänsten, inklusive men inte begränsat till (i) funktionalitet, (ii) funktioner och (iii) tjänster, med eller utan förvarning. All ny funktionalitet, nya funktioner eller nya tjänster som lanseras i Tjänsten omfattas av dessa Villkor.

Gigapay förbehåller sig rätten att avsluta konton som varit inaktiva i mer än ett (1) år och har rätt att behålla eventuell ersättning.

Ändring av villkor

Vi äger rätt att, när som helst och oavsett skäl, ändra Villkoren genom att publicera de ändrade villkoren i Tjänsten. Sådana villkor ska automatiskt börja gälla trettio (30) dagar efter att de publicerats i Tjänsten eller på annat sätt godkänts av dig. Genom att besöka eller använda Tjänsten godkänner du att sådana ändringar kan förekomma och att du är ansvarig för att hålla dig uppdaterad kring eventuella ändringar.

Force Majeure

Gigapay har inget ansvar för åtaganden som inte kunna infrias till följd av Force Majeure. Detta inkluderar men är inte begränsat till: jordbävningar, översvämningar, orkaner, blixtnedslag och arbetsrättsliga tvister såsom strejker.

Bestämmelses ogiltighet

Om någon någon bestämmelse i Villkoren helt eller delvis skulle anses vara ogiltigt eller inte kunna göras gällande, ska bestämmelsen begränsas, ändras eller avskiljas i minsta möjliga mån för att tillförsäkra dess giltighet, så att Villkoren i övrigt kan kvarstå i full kraft, effekt och genomförbarhet.

Tvister och tillämplig lag

Villkoren och Tjänsten omfattas av svensk rätt. Eventuella tvister som uppstår med anledning av Villkoren och/eller Tjänsten ska i första hand avgöras i skiljedomstol genom Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.