Integritetspolicy - Gigapay
Continue to the English version. 🇺🇸 ×

Integritetspolicy

Denna “Integritetspolicy” gäller då Gigapay Sweden AB (organisationsnummer 559070-3616), Box 3181, 103 63 Stockholm (”Gigapay” respektive ”vi”) tillhandahåller “Tjänsten” beskriven i våra “Allmänna villkor”.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning

När Tjänsten används kan flera aktörer vara involverade. Denna Integritetspolicy gäller endast i förhållande till den behandling som kan komma att utföras av Gigapay i egenskap av personuppgiftsansvarig. Vi rekommenderar därför att du läser även andra aktörers integritetspolicyer som kan vara involverade vid användandet av Tjänsten, exempelvis de Uppdragsgivare som du utför ditt uppdrag hos.

För att använda Tjänsten måste du, utöver de krav som uppställs i Allmänna villkoren för Tjänsten, acceptera att vara bunden av denna Integritetspolicy.

Personuppgiftsansvarig och Dataskyddsombud

Gigapay är personuppgiftsansvarig för Gigapays behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Gigapay har utsett Gustav Malmqvist till dataskyddsombud (”Dataskyddsombudet”). Dataskyddsombudet har bland annat till uppgift att övervaka att Gigapays behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter är security@gigapay.se, +46 (0) 79 104 29 29.

Vår behandling av dina personuppgifter

Gigapays behandling av dina personuppgifter kommer att behandlas för följande ändamål och på basis av följande lagliga grunder.

ÄNDAMÅL LAGLIG GRUND KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
Allmänt för tjänsten Tillhandahålla, administrera, utveckla och anpassa Tjänsten samt möjliggöra support och kundservice till dig som användare Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig som användare
 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Epostadress
 • Bankkonto-nummer
 • Identitetshandlingar
 • Arbets- och uppehållstillståndsdokument
För krav och reglerUppfylla författningsreglerade krav, exempelvis säkerhetskrav Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Gigapays rättsliga förpliktelser
 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Inkomstuppgifter
 • Identitetshandlingar
 • Arbets- och uppehållstillståndsdokument
För marknadsföring Möjliggöra riktad marknadsföring av Tjänsten och Gigapays liknande tjänster via post, e-post, SMS eller appen (inklusive marknads- och kundanalyser och marknadsundersökningar) Behandlingen är nödvändig för att Gigapays berättigade intresse av att marknadsföra sin Tjänst och andra liknande tjänster till dig som användare ska tillgodoses (en så kallad intresseavvägning)
 • Namn
 • Adress
 • Epostadress
 • Telefonnummer
För utveckling Möjliggöra affärsuppföljning och affärs- och metodutveckling Behandlingen är nödvändig för att Gigapays berättigade intresse av att förbättra sin Tjänst och andra liknande tjänster till dig som användare ska tillgodoses (en så kallad intresseavvägning)
 • Namn
 • Adress
 • Epostadress
 • Telefonnummer

Du kan när som helst återta det samtycke som du har lämnat enligt ovan avseende Gigapay genom att skriftligen meddela Gigapay.

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter bevaras endast så länge det finns ett behov av att bevara uppgifterna för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

Du kan när som helst avsluta ditt användande av Tjänsten. Gigapay bevarar inte dina personuppgifter efter det att du har avslutat ditt användande av Tjänsten, om det inte krävs för att följa lagkrav eller för att bevaka Gigapays rättsliga intressen, exempelvis om det pågår en juridisk process.

Vem lämnar vi ut personuppgifterna till?

Gigapay kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, så som företag som tillhandahåller service- och supporttjänster relaterade till Tjänsten samt koncernbolag, för att användas av mottagaren i syfte att uppfylla de ändamål med behandlingen av dina personuppgifter.

Det krävs, i vissa fall, att Gigapay lämnar ut personuppgifter om Utföraren till Uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren, behöver tidvis få tillgång till, och behandla personuppgifter från Utföraren som åtar sig uppdrag för vederbörande. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra vårt avtal med Uppdragsgivaren. 

Överföring av personuppgifter till tredje land

Gigapay kommer inte att överföra dina personuppgifter till något land utanför EU/EES.

Dina rättigheter

Gigapay ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Gigapay kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att av Gigapay begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter (exempelvis om sådan radering krävs enligt tillämplig lagstiftning), begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig).

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du inte vill att Gigapay behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst skriftligen anmäla detta till Gigapay. När Gigapay har mottagit din anmälan kommer Gigapay att upphöra med att behandla personuppgifterna för detta marknadsföringsändamål.

Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från Gigapay om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.

Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Gigapay har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Cookies

Gigapay använder cookiesliknande tekniker i syfte att tillhandahålla vissa funktioner i Tjänsten. Informationen lagras i form av en fil innehållande användarens krypterat sessionsstatus (under pågående session) samt användarinställningar som förbättrar användarupplevelsen innan en användare autentiseras till appen (som sparas mellan sessionerna). Informationen lämnas inte ut till tredje part. Om du inte längre önskar att Gigapay lagrar och hämtar informationen måste du avsluta ditt användande av Tjänsten. Mer information finns i vår policy för cookies.

Förändringar av denna integritetspolicy

Gigapay har rätt att när som helst ändra denna Integritetspolicy. Gigapay kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med Gigapay innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta Gigapay om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Gigapays kontaktinformation hittar du under punkten “Personuppgiftsansvarig och Dataskyddsombud” ovan.